Privātuma politika

1. Vispārējā informācija

AMSERV autocentri Latvijā veic automobiļu, motociklu, iekārtu un mašīnu, kā arī to detaļu un piederumu pārdošanu, apkopi, remontu, kā arī sniedz citus saistītus pakalpojumus, tajā skaitā darbojas kā starpnieks finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā.

Latvijas Republikā AMSERV grupā ietilpst šādi uzņēmumi:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMSERV MOTORS" (reģ. nr. 40003403905) ar filiāli Liepājā “Amserv Liepāja”;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADAM AUTO" (reģ. nr. 50203164831, zīmols AMSERV KRASTA);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMSERV LATVIJA" (reģ. nr. 40103440645).

Informācija par personas datu apstrādi AMSERV grupā ir izstrādāta un paredzēta klientu un citu fizisko personu informēšanai par datu apstrādes tiesiskiem aspektiem, tajā skaitā personu tiesībām attiecībā uz datu apstrādi. Šī informācija ir brīvi pieejama jebkurai personai tīmekļa vietnē https://www.opelakcija.lv/lv/privatuma-politika, kā arī pēc personas lūguma tiek izsniegta rakstveidā vai nosūtīta uz personas norādīto e-pasta adresi.

Saziņai ar AMSERV var izmantot e-pastu: dati@amserv.lv.

2. Personas datu veidi un datu subjektu kategorijas

2.1. Personas datu apstrādes apjoms, ilgums un citas īpatnības ir atkarīgas no konkrētā darījuma veida ar šādu fizisko personu:

 • personu, kas veic transportlīdzekļu, to detaļu vai piederumu pirkumu, remontu, apkopi vai saņem citu ar to saistītu pakalpojumu;
 • personu, kura saņem finanšu pakalpojumu ar AMSERV starpniecību;
 • personu, kura saņem apdrošināšanas pakalpojumu ar AMSERV starpniecību;
 • personu, kura ir nodarbināta AMSERV grupas uzņēmumā.

2.2. Atkarībā no veicamā darījuma rakstura tiek iegūti un izmantoti šādi personas dati:

 • personas identifikācijas un saziņas dati: vārds, uzvārds, personas kods un kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta adrese);
 • ar personu saistītā transportlīdzekļa identifikācijas dati;
 • personas identifikācijas dokumentu dati;
 • personas darba vieta vai nodarbošanās, ja persona rīkojas kā juridiskās personas pārstāvis;
 • dati par personas norēķinu kontu kredītiestādē;
 • informācija par personai sniegtajiem AMSERV pakalpojumiem, kā arī finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem, kuru sniegšanā AMSERV piedalās kā starpnieks.

Lai nodrošinātu pienākumu izpildi nodarbinātības jomā tiesību aktos noteiktajā gadījumā, AMSERV iegūst un apstrādā datus par personas dalību arodbiedrībās.

Veicot starpniecību finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā, pakalpojuma saņēmēja un sniedzēja uzdevumā AMSERV papildus var iegūt un apstrādāt šādus personas datus:

 • finanšu informācija, piemēram, ienākumi, nodrošinājums, parādsaistības vai kredītreitings;
 • informācija par izglītību, profesiju, nodarbošanos, saimniecisko vai komercdarbību;
 • informācija par ģimeni un mājsaimniecību;
 • informācija par veselības stāvokli un notikušajiem nelaimes gadījumiem vai zaudējumu iestāšanās gadījumiem;
 • cita informācija atkarībā no finanšu vai apdrošināšanas darījuma rakstura.

3. Apstrādes nolūki

Savas darbības ietvaros AMSERV iegūst un izmanto personas datus:

 • līgumu ar klientiem par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu noslēgšanai un izpildei,
 • pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai,
 • komercpiedāvājumiem,
 • saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšanai,
 • personāla atlasei un nodarbinātībai,
 • tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei,
 • AMSERV un trešo personu tiesisko interešu aizsardzībai.

4. Apstrādes juridiskais pamats

AMSERV veic personas datu apstrādi uz šādiem juridiskiem pamatiem:

4.1. Līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde.

Uz šī juridiskā pamata tiek apstrādāti fizisko personu dati, veicot transportlīdzekļu, kā arī to detaļu, piederumu, iekārtu un mašīnu tirdzniecību, sniedzot pakalpojumus transportlīdzekļu remonta un apkopes jomā un saistītus pakalpojumus. Uz šī juridiskā pamata tiek apstrādāti arī AMSERV nodarbināto personu dati.

4.2. Piekrišana.

Ar datu subjekta piekrišanu tiek apstrādāti personu dati AMSERV sniegto pakalpojumu novērtēšanai, komercpiedāvājumiem, kārtības nodrošināšanai darbības vietā.

4.3. Juridiska pienākuma izpilde.

Juridiska pienākuma izpilde ir personas datu apstrādes pamats, AMSERV pildot likumā noteiktos pienākumus, piemēram, šādās jomās:

 • nodokļu administrēšanas jomā;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā;
 • darba attiecību nodrošināšanā;
 • patērētāju tiesību aizsardzības jomā;
 • grāmatvedības un audita atbilstošā veikšanā un uzturēšanā;
 • apdrošināšanas starpniecības darbību uzraudzības īstenošanā.

4.4. AMSERV un trešo personu interešu aizsardzība

Lai aizsargātu AMSERV, klientu un sadarbības partneru intereses, tiek veikta personas datu apstrāde, piemēram, šādos gadījumos:

 • ja nepieciešams nodrošināt pierādījumus par līgumā vai likumā noteikto pienākumu izpildi;
 • parādu piedziņas procesā un tiesvedībā;
 • piesaistot ārējos konsultantus;
 • krāpšanas novēršanai;
 • īpašuma aizsardzībai;
 • datu nosūtīšanai citiem grupas uzņēmumiem.

4.5. Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

- līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts);
- juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts);
- mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts);
- jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a punkts).

5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde

5.1. AMSERV iegūst un apstrādā datus par personas dalību arodbiedrībās, lai īstenotu AMSERV un datu subjektu tiesības un pienākumus nodarbinātības jomā tiesību aktos noteiktajā gadījumā.

5.2. Veicot apdrošināšanas starpniecību klienta uzdevumā un ar viņa nepārprotami izteiktu piekrišanu AMSERV var apstrādāt personas veselības datus.

6. Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti šādiem saņēmējiem:

 • institūcijām, ja tas ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanai vai šāds pienākums noteikts tiesību aktos;
 • sadarbības partneriem, kas nodrošina preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu;
 • sadarbības partneriem, kas nodrošina saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšanu;
 • apdrošināšanas sabiedrībām, veicot apdrošināšanas starpniecību;
 • finanšu institūcijām, veicot starpniecību finanšu pakalpojumu sniegšanā;
 • ārējiem konsultantiem;
 • AMSERV grupā ietilpstošajiem uzņēmumiem.

7. Personas datu glabāšanas termiņš

Personas dati tiek apstrādāti un glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams konkrētā nolūka sasniegšanai. Pēc līgumsaistību izpildes personas datu glabāšanas termiņu nosaka atbilstoši tiesību aktu prasībām (piemēram, grāmatvedības un nodokļu jomā, nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma jomā u. c.).

8. Klienta kā datu subjekta tiesības

8.1. Tiesības piekļūt saviem personas datiem

Klientam (datu subjektam) ir tiesības saņemt no AMSERV apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz viņu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, viņam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt šādu informāciju:

a) apstrādes nolūki;
b) attiecīgo personas datu kategorijas;
c) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās;
d) ja iespējams, paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;
e) tas, ka pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;
f) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
g) visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
h) tas, vai pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

8.2. Tiesības uz datu labošanu

Ja personas dati ir nepareizi vai neprecīzi, tad pēc personas pieprasījuma dati tiks laboti. Ja personas dati ir nepilnīgi, tad pēc personas pieprasījuma dati tiks papildināti, ievērojot datu apstrādes nolūku.

8.3. Tiesības uz dzēšanu (tiesības "tiks aizmirstam")

Klientam ir tiesības uz datu dzēšanu, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie iegūti vai citādi apstrādāti;
 • ja persona atsauc savu piekrišanu datu apstrādei un nepastāv citu juridisku pamatu datu apstrādes turpināšanai;
 • ja persona izmantojusi savas tiesības iebilst pret tādu datu apstrādi, kas tiek veikta AMSERV un trešo personu interešu aizsardzībai, un ir pamats konstatēt, ka šīs personas īpašas intereses ir svarīgākas par citu personu interesēm;
 • ja persona izmantojusi savas tiesības iebilst pret tādu datu apstrādi, kas tiek veikta vienīgi tirgvedības nolūkos;
 • personas dati apstrādāti nelikumīgi;
 • ja to paredz tiesību akti;
 • dati ir iegūti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu bērnam uz piekrišanas pamata.

8.4. Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Pēc personas pieprasījuma personas datu apstrāde var tikt ierobežota, t. i. pārtraukta uz laiku, izņemot datu glabāšanu, vai tiek turpināta ar personas piekrišanu, vai citu personu tiesību aizsardzībai, ja pastāv viens no šādiem apstākļiem:

 • ir apstrīdēta datu precizitāte uz pārbaudes laiku;
 • apstrāde ir nelikumīga, bet datu subjekts iebilst pret datu dzēšanu, pieprasot apstrādes ierobežošanu;
 • AMSERV personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • ja persona izmantojusi savas tiesības iebilst pret tādu datu apstrādi, kas tiek veikta AMSERV un trešo personu interešu aizsardzībai, uz pārbaudes laiku.

Pirms apstrādes ierobežojuma atcelšanas par to informē datu subjektu.

8.5. Tiesības iebilst

 • Personai ir tiesības iebilst pret tādu datu apstrādi, kas tiek veikta AMSERV un trešo personu interešu aizsardzībai, un ir pamats konstatēt, ka šīs personas īpašas intereses ir svarīgākas par citu personu interesēm. Šajā gadījumā datus vairs neapstrādā, izņemot, ja pastāv pārliecinoši leģitīmi apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
 • Persona jebkurā laikā var iebilst pret datu apstrādi, kas tiek veikta tiešās tirgvedības nolūkos.

8.6. Tiesības uz datu pārnesamību

Personai ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus viņa sniegusi AMSERV, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus nosūtīt citai personai, vai lūgt AMSERV tieši nosūtīt citai personai gadījumos, kad:

 • apstrāde pamatojas uz personas piekrišanu vai uz līgumu un
 • apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem.

8.7. Tiesības atsaukt piekrišanu

Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, ja datu apstrādes juridisks pamats ir personas piekrišana.

8.8. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja persona uzskata, ka tās likumīgas tiesības tiek pārkāptas ar datu apstrādi, tai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

9. Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana

AMSERV nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana un AMSERV neveic klientu profilēšanu.