Sociālo tīklu politika

GODĀTAIS KLIENT,

Konkursus, aptaujas, izlozes, reklāmas kampaņas un citas tiešsaistes aktivitātes sociālajos tīklos, turpmāk tekstā KAMPAŅA, tajā skaitā, bet ne tikai Facebook profilos https://www.facebook.com/AmservKrastaOpel, https://www.facebook.com/AmservKrasta, https://www.facebook.com/lexusrigakrasta, https://www.facebook.com/AmservMotors, https://www.facebook.com/amservliepaja kā arī AMSERV publikācijās Instagram, YouTube un Twitter platformās nodrošina AMSERV LATVIJA, SIA, Vienotais reģistrācijas numurs 40103440645, juridiskā un biroja adrese Krasta iela 3, Rīga, LV-1003.

Mums ļoti rūp Jūsu personas datu drošība un Jūsu sirdsmiers attiecībā uz Jūsu mums sniegtajiem datiem.

Primārais DATU SAŅĒMĒJS un DATU PĀRVALDNIEKS arī attiecībā uz sociālo vidi ir AMSERV LATVIJA, SIA, Vienotais reģistrācijas numurs 40103440645, juridiskā un biroja adrese Krasta iela 3, Rīga, LV-1003. Visus jautājumus par Jūsu personas datiem lūgums sūtīt uz e-pastu dati@amserv.lv vai zvanīt pa tālruni +371 67130737. Ar AMSERV GRUPAS Latvijas uzņēmumu kopīgo datu aizsardzības politiku Jūs varat iepazīties šeit: https://www.opelakcija.lv/lv/privatuma-politika

Dati bez papildu izziņošanas, saskaņošanas vai citām darbībām var tikt nodoti tālākai apstrādei:

  • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMSERV MOTORS" (reģ. nr. 40003403905) ar filiāli Liepājā “Amserv Liepāja”;
  • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADAM AUTO" (reģ. nr. 50203164831);
  • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMSERV LATVIJA" (reģ. nr. 40103440645)

un šeit norādīto saimnieciskās darbības veicēju Latvijas Republikā oficiāli pārstāvēto auto ražotāju legālajiem importētājiem, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai Latvijas Republikas oficiālajām iestādēm, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti, nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības.

PIEKRIŠANAS APLIECINĀJUMS

Piedaloties AMSERV GRUPAS Latvijas uzņēmumu sociālajā vidē realizētajās KAMPAŅĀS un citās tiešsaistes aktivitātēs, Jūs apliecināt savu piekrišanu tam, ka AMSERV LATVIJA, SIA, Vienotais reģistrācijas numurs 40103440645, juridiskā adrese Krasta iela 3, Rīga, LV-1003 kā DATU PĀRVALDNIEKS ievāc, izmanto, glabā un dzēš Jūsu datus, kas iegūti šo aktivitāšu realizācijas un nodrošināšanas laikā.
DATU PĀRVALDNIEKS nav atbildīgs par datu uzglabāšanu, apstrādi un publisku vai institucionālu pieejamību, ko realizē sociālās vides resursa uzturētājs vai īpašnieks un kuru DATU PĀRVALDNIEKS nevar ietekmēt vai pārvaldīt. Attiecībā uz visām pretenzijām pret sociālajā vidē atrodamo saturu, kas nav tiešā DATU PĀRVALDNIEKA valdījumā, lūgums sazināties ar dotā sociālās vides resursa īpašnieku, pārvaldītāju vai reģionālo operatoru saskaņā ar to norādīto kontaktinformāciju.

PIEDALĪŠANĀS KAMPAŅĀS

1. Piedaloties KAMPAŅĀ, dalībnieki piekrīt, ka ir iepazinušies ar KAMPAŅAS noteikumiem un nosacījumiem, kā arī piekrīt tiem un šeit norādītajiem fizisko personu datu politikas nosacījumiem.

2. Piedaloties KAMPAŅĀ, dalībnieki piekrīt, ka balvas vai tai pielīdzināmu vienumu laimēšanas gadījumā, sociālajā vidē, piemēram, Facebook, Instagram, bet ne tikai, tiek publicēti dalībnieku vārdi vai viņu atbilstošās sociālās vides resursa profila vārdi, avatari, attēli vai grafika, kas saistīta ar viņu profilu (profiliem) un ir brīvi pieejami DATU PĀRVALDNIEKAM.

3. KAMPAŅĀ var brīvi piedalīties visi Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji, ja vien nav citi ierobežojumi vai atļaujas no atbilstošā sociālās vides resursa.

4. DATU SAŅĒMĒJAM, DATU PĀRVALDNIEKAM un KAMPAŅAS organizatoram nav jāsniedz paskaidrojumi par izložu rīkošanas tehnisko kārtību un nodrošinājumu. Balvas vai tām pielīdzināmie vienumi tiek nodoti uzvarētājiem saskaņā ar noteikumiem, kas katrai KAMPAŅAI tiek publicēti atbilstošajā sociālās vides resursā. Dalībnieku godīguma papildu pārbaude netiek veikta.

5. Laimētās balvas uzvarētājiem netiek izmaksātas naudā vai netiek aizvietotas ar cita veida balvām. Laimētās balvas netiek piegādātas to laimētājiem viņu dzīves vai darba vietās vai izmantojot trešo pušu loģistikas pakalpojumus un ir pieejamas saņemšanai Uzvarētāja paziņojumā norādītajos laikos un vietās laimētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ierodoties personīgi! Lietošanas tiesību datumi nav maināmi. Ar balvas nodošanu saistītās valsts nodevas vai nodokļus apmaksā KAMPAŅAS organizators likumā paredzētajā kārtībā un termiņos.

NEPĀRVARAMA VARA

Nepārvaramas varas (force majeure) gadījumā KAMPAŅAS organizatoram ir tiesības KAMPAŅU vienpusēji pārtraukt, informējot par to attiecīgās sociālās vides resursā.

PRETENZIJAS

Visas pretenzijas vai papildu informāciju saistībā ar KAMPAŅU lūgums sūtīt uz e-pastu dati@amserv.lv vai zvanīt pa tālruni +371 67130737.
Visi strīdi, kas skar KAMPAŅU, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

VIENOTIE NOSACĪJUMI

Piedaloties KAMPAŅĀ, dalībnieks piekrīt tam, ka tiek saglabāts viņa vārds (vai vārds un uzvārds), avatari, attēli vai grafika, kas saistīta ar viņu profilu (profiliem), kā arī kontaktinformācija, ja tāda pieejama dotajā sociālās vides resursā, un ka KAMPAŅAS organizators un DATU PĀRVALDNIEKS vai to pilnvarotās personas izmanto šos datus gan šīs KAMPAŅAS ietvaros, gan/vai arī nākotnes KAMPAŅU plānošanā, organizēšanā, kā arī lai informētu KAMPAŅAS dalībniekus par šādām KAMPAŅĀM un pasākumiem, kā arī citiem KAMPAŅAS organizatora un DATU PĀRVALDNIEKA vai to pilnvaroto personu iespējamiem ar reklāmu, mārketingu un sabiedriskās domas veidošanu saistītiem mērķiem.

PALDIES par Jūsu uzticību!